You are here:  

Donations for the month of Nov & Dec 2017

Tuesday, 19 December 2017 16:56
Print PDF
 Fund Raised Via Donation Compaign in November & December 2017
S.No Name Amount
1 Ms. Naheed Afridi                     1,000
2 Mr. Haroon Shinwari                     1,000
3 Dr. Nauman                     1,000
4 Mr.Ayub                     1,000
5 Mr.Asim                     1,000
6 Ms.Samina                     1,000
7 Arbab Saifullah                     1,000
8 Naeem sho                     1,000
9 Prof. Syed Munir Ahmad                     6,000
10 Mohd Tahir                     1,000
11 Zafar ali zafar                     1,000
12 Habib Bazwan                     6,000
13 Khushdil Khan                   10,000
14 Shah Nawaz                     1,000
15 Samina                     1,000
16 Naheed                     1,000
17 Haroom                     1,000
18 Arshad Haroon (Cheque)                   18,000
19 Sardar zeb                     1,000
20 Aqil Khan                     6,000
21 Arbab Abid                     1,000
22 Zahid Hussain                     1,000
23 Ghulam hussain                     1,000
24 Eng. Fazal Rabbi                     1,000
25 Naseem khan                     1,000
26 Farhad khan                     1,000
27 Nasar khan                     1,000
28 Akhtar ali afghan                     1,000
29 Ayub Adv                     1,000
30 Asim khan                     1,000
31 Bushra Gohar                100,000
32 Mr.Tashreef Ullah                     6,000
33 Mr.Fazal Amin                     6,000
34 Anas Baryal                     1,000
35 Saeed khan 1000
36 Nazim gul bacha 1000
37 Bahadar Chairman 1000
38 Khadim shah safi 1000
39 Farhad safi 1000
40 Perveez safi 1000
41 Sajjad safi 1000
42 Farman 400
43 Amir alam haji 1000
44 Khaslat hospital                   85,000
45 Haroon Rashid                     1,000
46 Kashif khan                     6,000
47 Noor ali khan                     2,000
48 Sohail Khan                   30,000
49 Farman Yousafzai                     5,000
50 Zubair                     5,000
51 NYO                   20,000
52 Donation Box                     8,300
53 Mian M. Akbar                     2,000
54 Riaz ali                     6,000
55 Samsor mangal                6,000
56 Fazal rehman                     2,000
57 Zamir hayat                     2,000
58 Abdul Hameed Khattak                     1,000
59 Tariq Aziz                     6,000
60 Shoaib Khpalwak                   10,000
61 Sayed Muhtaram shah                   15,000
62 Zahid Akhtar (ref. wagma)                     6,000
63 Akhtar Ali Shah                     5,000
64 Khalid                800,000
65 Other Donation                     3,000
66 Other Donation                     1,000
67 Other Donation                     1,000
68 Other Donation                     1,000
69 Other Donation                     6,000
70 Other Donation                   25,000
71 Other Donation                     2,000
72 Other Donation                     6,000
73 Other Donation                     9,675
74 Other Donation                     1,000
75 Other Donation                     5,000
76 Dubai                244,000
77 Dubai                400,000
78 Other Donation                     6,000
79 Karachi clifton                200,000
80 Karachi Zamzama                150,000
81 Other Donation                     6,000
82 Other Donation                     6,000
83 Other Donation                     2,000
84 Other Donation                149,435
85 Other Donation                     1,000
86 Other Donation                     1,000
87 Other Donation                     1,000
88 Bank                300,000
89 Other Donation                     2,000
90 Other Donation                     1,000
91 Other Donation                     5,120
92 Ijaz Yousafzai                100,000
93 Other Donation                   12,000
Total   2,862,930 
S.No Name Amount
1 Ms. Naheed Afridi                                                 1,000
2 Mr. Haroon Shinwari                                                 1,000
3 Dr. Nauman                                                 1,000
4 Mr.Ayub                                                 1,000
5 Mr.Asim                                                 1,000
6 Ms.Samina                                                 1,000
7 Arbab Saifullah                                                 1,000
8 Naeem sho                                                 1,000
9 Prof. Syed Munir Ahmad                                                 6,000
10 Mohd Tahir                                                 1,000
11 Zafar ali zafar                                                 1,000
12 Habib Bazwan                                                 6,000
13 Khushdil Khan                                               10,000
14 Shah Nawaz                                                 1,000
15 Samina                                                 1,000
16 Naheed                                                 1,000
17 Haroom                                                 1,000
18 Arshad Haroon (Cheque)                                               18,000
19 Sardar zeb                                                 1,000
20 Aqil Khan                                                 6,000
21 Arbab Abid                                                 1,000
22 Zahid Hussain                                                 1,000
23 Ghulam hussain                                                 1,000
24 Eng. Fazal Rabbi                                                 1,000
25 Naseem khan                                                 1,000
26 Farhad khan                                                 1,000
27 Nasar khan                                                 1,000
28 Akhtar ali afghan                                                 1,000
29 Ayub Adv                                                 1,000
30 Asim khan                                                 1,000
31 Bushra Gohar                                            100,000
32 Mr.Tashreef Ullah                                                 6,000
33 Mr.Fazal Amin                                                 6,000
34 Anas Baryal                                                 1,000
35 Saeed khan 1000
36 Nazim gul bacha 1000
37 Bahadar Chairman 1000
38 Khadim shah safi 1000
39 Farhad safi 1000
40 Perveez safi 1000
41 Sajjad safi 1000
42 Farman 400
43 Amir alam haji 1000
44 Khaslat hospital                                               85,000
45 Haroon Rashid                                                 1,000
46 Kashif khan                                                 6,000
47 Noor ali khan                                                 2,000
48 Sohail Khan                                               30,000
49 Farman Yousafzai                                                 5,000
50 Zubair                                                 5,000
51 NYO                                               20,000
52 Donation Box                                                 8,300
53 Mian M. Akbar                                                 2,000
54 Riaz ali                                                 6,000
55 Samsor mangal                                     6,000
56 Fazal rehman                                                 2,000
57 Zamir hayat                                                 2,000
58 Abdul Hameed Khattak                                                 1,000
59 Tariq Aziz                                                 6,000
60 Shoaib Khpalwak                                               10,000
61 Sayed Muhtaram shah                                               15,000
62 Zahid Akhtar (ref. wagma)                                                 6,000
63 Akhtar Ali Shah                                                 5,000
64 Khalid                                            800,000
65 Other Donation                                                 3,000
66 Other Donation                                                 1,000
67 Other Donation                                                 1,000
68 Other Donation                                                 1,000
69 Other Donation                                                 6,000
70 Other Donation                                               25,000
71 Other Donation                                                 2,000
72 Other Donation                                                 6,000
73 Other Donation                                                 9,675
74 Other Donation                                                 1,000
75 Other Donation                                                 5,000
76 Dubai                                            244,000
77 Dubai                                            400,000
78 Other Donation                                                 6,000
79 Karachi clifton                                            200,000
80 Karachi Zamzama                                            150,000
81 Other Donation                                                 6,000
82 Other Donation                                                 6,000
83 Other Donation                                                 2,000
84 Other Donation                                            149,435
85 Other Donation                                                 1,000
86 Other Donation                                                 1,000
87 Other Donation                                                 1,000
88 Bank                                            300,000
89 Other Donation                                                 2,000
90 Other Donation                                                 1,000
91 Other Donation                                                 5,120
92 Ijaz Yousafzai                                            100,000
93 Other Donation                                               12,000
Total                        2,862,930
Last Updated on Friday, 29 December 2017 21:19
 
Copyright 2009-14. Baacha Khan Trust Educational Foundation Site run by KhyberWatch Network